Skip to main content

Gästblogg: Produktutvecklingen förser oss med ett rejält vaccinpaket – vi kan inleda året tryggt

27.03.2023

kuva

Vacciner borde utnyttjas i allt högre utsträckning. 

Sjukvårdskostnaderna i Finland uppgår till totalt 22 miljarder euro, varav vaccinationsprogrammet endast står för 0,14 %. 77 % av EU:s medlemsländer spenderar mindre än 0,5 % av sin sjukvårdsbudget på vaccinationsprogram. Både här i Finland och i EU:s medlemsländer i allmänhet investeras väldigt lite i vaccinprogram och finansieringen har inte nämnvärt ökats under de senaste fem åren. Detta trots att vacciner visat sig vara mest kostnadseffektiva vid förebyggandet av sjukdomar. Ett omfattande, rutinmässigt vaccinationsprogram skulle kunna förhindra ett tjugotal infektionssjukdomar och relaterade cancerformer under alla skeden av livet. 
 
Nya vacciner utvecklas hela tiden, men nyttan går förlorad om introduktionen sker långsamt  
  
Vaccines Europe publicerade i december 2022 en översikt över produktutvecklingen av vacciner i sina 15 medlemsföretag. Översikten visar en otrolig bild av utvecklingsstadiet för 100 nya vaccinkandidater. Av dessa utgör 92 förebyggande vacciner och åtta terapeutiska, avsedda för behandling av sjukdomar.  
 
Nästan hälften av vaccinerna under utveckling riktar sig mot infektioner för vilka det ännu inte finns vacciner. Målet är att använda vaccinerna för att svara på nuvarande och framtida hälsohot, såsom sjukdomsbördan orsakad av olika infektioner, antibiotikaresistens, det vill säga bakteriers förmåga att motstå antibiotika, och särskilt befolkningens åldrande. 
 
Den hälsa, det välbefinnande, den bättre produktivitet och funktionsförmåga som kan uppnås genom vaccination uppnås inte när vaccin som förebyggande verktyg inte används fullt ut. 
 
Översikten uppmärksammar också att vaccinerna inom EU accepteras till de nationella vaccinationsprogrammen i väldigt olika takt. I en tredjedel av EU:s medlemsländer kan införandet av nya vacciner ta upp till sex år. Tyvärr ingår Finland i denna grupp, eftersom nya vacciner i vårt land väldigt långsamt introduceras för storskalig användning. 
 
Vi skulle i Finland ha möjlighet att möjliggöra snabbare introduktion av nya vacciner, till exempel genom att förse myndigheterna med tillräckliga resurser för utvärderingen av vaccinerna. För tillfället orsakas onödiga kostnader av förseningar, då hälso- och produktivitetsfördelarna med nya vacciner alltför långsamt görs tillgängliga för samhället.
 
Ett vaccinationsprogram för vuxna bör utvecklas vid sidan av det nationella vaccinationsprogrammet för barn  
  
Barnvaccinationsprogram och -scheman är etablerade i hela Europa, inklusive och särskilt i Finland, men detta är inte fallet vad gäller vaccinationer för vuxna. Vaccinationsskyddet för vuxna sker i regel på individens eget ansvar och på egen bekostnad. COVID-19-pandemin har visat hur förödande effekterna av en infektionssjukdom kan vara på den vuxna befolkningen. Hälsoskillnader och ojämlikhet enligt socioekonomisk bakgrund lyfts också fram. 
 
Finland behöver en nationell strategi för ett vaccinationsprogram. Vacciner utgör en investering i hela befolkningens hälsa, arbets- och funktionsförmåga samt ett sätt att förbättra sjukvårdens bärförmåga. Därför bör vi vara redo att prioritera och implementera omfattande vaccinationsprogram som på ett effektivt sätt spänner över människans hela livslängd. Detta uppnås genom att inse vaccinernas värde för samhället, med andra ord genom att i stor utsträckning utvärdera och beakta vaccinernas fördelar. 
 
Du kan läsa mer om Vaccines Europes översikt här.  

Skribent:
Laura Labart
expert