Skip to main content

Gästbloggare: Vaccinationer förhindrar långvariga coronasymtom

21.02.2023

 

Mika Rämet

Långvariga coronasymtom, d.v.s. det som ofta kallas long-covid, är en olägenhet till följd av SARS-CoV-2-infektionen. Särskilt ofta rapporteras långvariga symtom efter svåra coronainfektioner som krävt sjukhusvård, men långvariga covid-symtom kan även förbli kvar efter en akut sjukdom med lindriga symtom. Bilden av effekten av vaccin mot långvariga symtom har varit oklar, men den har utretts i en amerikansk studie, publicerad i tidskriften Nature Medicine.

Även hos vaccinerade personer kan långvariga covidsymtom utvecklas

Studien baserades på hälsodata från amerikanska veteraner mellan januari och december 2021, d.v.s. innan omikronvarianten blev vanlig. Det var cirka 34 000 vaccinerade personer (cirka 90 % män) som hade fått en genombrottsinfektion, d.v.s. insjuknat i corona trots vaccinet. Deras risk att få olika sjukdomar efter en genombrottsinfektion under den sex månader långa uppföljningsperioden, jämfördes med två andra grupper: smittade ovaccinerade personer (113 000) och personer som inte hade diagnostiserats med coronainfektion (mer än 13 miljoner). Resultaten visar att trots vaccinationen hade de som fått en genombrottsinfektion (34 000) betydligt fler hälsoproblem under dessa sex månader, jämfört med den opåverkade kontrollgruppen (13 miljoner). De beräknades bl.a. att det förekom cirka 13 fler dödsfall och 122 tillstånd som anses vara långvariga covidsymtom, per 1 000 personer.

Exempelvis var det typiska symptomet för långvarig covid, kronisk utmattning, 15 fler fall per tusen. I synnerhet förekom det många fler fall av hjärt-kärlsjukdomar, psykiska störningar och sjukdomar i matsmältningssystemet samt andningsorganen. Anmärkningsvärt var, att genombrottsinfektion med lindriga symtom (inget behov av sjukhusvistelse) ökade särskilt risken att få förmaksflimmer och lungemboli.

Coronavacciner minskar avsevärt risken för långvariga symtom 

Det finns ingen tvekan om att de som fått vaccinet kan få genombrottsinfektioner. Studierna visar att risken för symtom efter akut coronasjukdom i stor grad beror på hur allvarlig den ursprungliga sjukdomen var.

Om till exempel förekomsten av trötthet, ett typiskt symptom för långvarig covid, ökar i lindriga coronafall med mindre än 8±3 fall per tusen, så är risken många gånger högre hos mer allvarligt sjuka patienter (ca 45 fler fall hos dem som behövde sjukhusvård och 67 fler fall hos dem som behövde intensivvård). Baserat på finska studier vet man att tre doser av vaccinet praktiskt taget helt, hos personer i arbetsför ålder, förhindrar allvarliga infektioner som kräver sjukhusvård. Baserat på detta kan vaccin ses som ett viktigt sätt att minska långsiktiga hälsoproblem till följd av SARS-CoV-2-infektion.

Baserat på den publicerade amerikanska studienhade cirka 12 % av dem som fått en coronavaccination ökad sjuklighet under den sex månader långa uppföljningsperioden jämfört med kontrollpopulationen. Det betyder dock inte att 12 % av dem som vaccinerats mot corona i Finland lider av ökad sjuklighet efter att ha exponerats för SARS-CoV-2-viruset. Detta pga flera orsaker:

 

  1. Ett framåtskridande av långvariga symtom är desto mer sannolikt ju svårare sjukdomen var i den akuta fasen. I Finland är det känt att vaccin skyddar mycket väl mot allvarliga former av sjukdomen.
  2. I studien var medelåldern för dem som fick en genombrottsinfektion nästan 67 år. Äldre har en klart högre risk att angripas av en svår sjukdom än unga och äldre drabbas därmed också av infektionens långtidseffekter.
  3. I studien gav vaccinet endast ett litet (cirka 15 %) ytterligare skydd mot utveckling av sjukdomar i en sexmånaders uppföljning vid genombrottsinfektion. Det bör dock noteras att studien gjordes före omikron variantens utbredning, varvid vaccinerna också minskade risken för symtomatisk SARS-CoV-2-infektion. Därför upplevde en stor del av de vaccinerade inte akuta eller långvariga coronasymtom. Detta förklarar också varför det, i forskningsuppgifterna, fanns betydligt fler bekräftade coronavirusinfektioner hos ovaccinerade (mer än 113 000 fall) än hos vaccinerade (cirka 34 000 fall).
  4. Coronasjukdomen orsakad av omikronvarianten har lindrigare symtom hos grundfriska människor än sjukdom orsakad av tidigare virusvarianter. Om sannolikheten för långvariga symtom också är beroende av sjukdomens svårighetsgrad vid omikron, är risken för långvariga symtom lägre jämfört med tidigare varianter.

Vacciner kan minska sannolikheten för långsiktiga konsekvenser även vid en genombrottsinfektion.  Det är dock särskilt utmärkande, när det gäller långvariga symtom, att risken för att bli allvarligt sjuk klart -minskar hos dem som vaccinerats. Att minska risken för långvariga coronasymtom är ett starkt argument för att vi alla bör vaccinera oss mot coronaviruset enligt rekommendationerna.  
 

Text: 
Mika Rämet 
professor i pediatrik och experimentell immunologi​