Skip to main content

Fyra tips för bedömning av tillförlitlig läkemedelsinformation

16.03.2022

Mängden läkemedelsinformation har ökat enormt under de senaste åren. Ännu för några årtionden sedan fanns det mycket lite skriftlig information och ingenting i digital form. I dag finns information i skriftliga källor och på internet, där vem som helst kan etablera en webbplats utan kontroll av informationens riktighet.

Kritiskt tänkande blir därför allt viktigare i dagens samhälle, på grund av den stora mängden motstridig information. Information om läkemedel anses ofta vara viktig och mycket personlig, eftersom den är starkt kopplad till vår hälsa och vårt välbefinnande. Dessutom är kännedomen om personlig medicinering en av de viktigaste faktorerna med tanke på framgångsrik vård. Vad kännetecknar alltså tillförlitliga informationskällor?

 

Tips 1: Att vara medveten om våra uppfattningar och känslor bidrar till att bekämpa felaktig information

Alla människor är benägna att tro på information som stärker deras tidigare uppfattningar om världen samt att ringakta information som strider mot de egna uppfattningarna. Det är viktigt att tänka efter om informationen de facto är riktig eller om man bara vill tro det. Ett av de mest effektiva sätten att fästa människors uppmärksamhet vid något är att vädja till känslorna, vilket är vanligt i fråga om falska nyheter och annat vilseledande material.

 

Tips 2: Den som gett ut läkemedelsinformationen samt informationskällans syften påverkar avsevärt informationens tillförlitlighet

När man bedömer informationskällors tillförlitlighet gäller det att ta reda på vem som producerar innehållet. Om uppgifter om upphovsman eller utgivare saknas, ger det ett suspekt intryck vad gäller tillförlitligheten. I allmänhet kan texter av myndigheter och expertorganisationer anses vara relativt oberoende och tillförlitliga. Information som produceras av privatpersoner eller ideella organisationer kan vara ideologiskt färgad, medan företag igen kan ha kommersiella mål. Falska nyheter och konspirationsteorier är ofta globala fenomen som modifieras enligt den lokala kulturen.  Det är därför väsentligt att fråga sig varför innehållet har producerats och om det baserar sig på forskningsrön. Tillförlitligheten förbättras också om det finns kontaktuppgifter och relevanta källförteckningar på webbplatsen.

 

Tips 3: Aktuell läkemedelsinformation, etablerade webbplatser och exakt formulerad text ökar tillförlitligheten

Läkemedelsinformation förändras med tiden då nya forskningsrön dyker upp, och därför gäller det att fästa uppmärksamhet vid när informationen publicerats eller uppdaterats. För att säkerställa att informationen är aktuell är det väsentligt att fortlöpande uppdatera källorna. Det gäller också att notera att etablerade och allmänt använda webbplatser ofta innehåller mer tillförlitlig information. Ett kännetecken på en tillförlitlig text är också att den är exakt, relevant och tydlig. Motstridig information och många skrivfel kan vara ett tecken på otillförlitlighet.

 

Tips 4: Lääkeopas och webbplatsen Rokotustieto.fi innehåller tillförlitlig och tydlig information

Det blir allt vanligare att söka information om läkemedel på webben till exempel när en ny läkemedelskur påbörjas, om man misstänker biverkningar eller läser nyheter i medier. Informationsbehovet ökar ofta också på grund av nya hot, såsom pandemier. Falsk eller föråldrad information kan vara vilseledande och rentav leda till att människor undviker viktiga läkemedel och vaccinationer. Därför är det viktigt att söka information i tillförlitliga källor, såsom i Lääketietokeskus Lääkeopas och på webbplatsen Rokotustieto.fi.

Informationen i Lääkeopas baserar sig på läkemedelspreparatens officiella produktresuméer och bipacksedlar, och databasen uppdateras två gånger i månaden. Syftet med texterna i Lääkeopas är att erbjuda alla som är intresserade av läkemedel väsentlig information om användning och förvaring av läkemedel på ett koncist och tydligt sätt. På Rokotustieto.fi finns tillförlitlig och lättfattlig information om vacciner, och Fimea har beviljat webbplatsen erkännandet ”Luotettavan lääketiedon puolesta” (För tillförlitlig läkemedelsinformation). För att säkerställa att informationen är aktuell publicerar vi regelbundet ny information om vacciner och uppdaterar innehållet på webbplatsen regelbundet.