Skip to main content

Goda skäl för äldre att låta vaccinera sig

22.09.2023

Elder couple holding hands in hands

Det finns goda skäl för äldre att låta vaccinera sig, eftersom det minskar risken för allvarliga sjukdomar och bidrar till att bevara funktionsförmågan. Genom att hålla vaccinationsskyddet i skick, kan äldre personer leva så aktivt som möjligt.

− Det är viktigt att vaccinera äldre personer, eftersom åldrandet försämrar immunförsvaret och motståndskraften, vilket ökar exponeringen för sjukdomar. Konsekvenserna av en inflammationssjukdom är allvarligare för äldre än för yngre åldersgrupper, säger Eija Lönnroos, professor i geriatri vid Östra Finlands universitet.

Vaccinationer förebygger allvarliga sjukdomar och minskar risken för tidig död. När sjukdomar och relaterad funktionsnedsättning undviks, kan äldre personer satsa mer på att bevara livskvaliteten.

− Äldre personer är sällan rädda för vaccinationer. Många av dem minns tider då sjukdomar, mot vilka det i dag finns vacciner, spred sig bland ovaccinerade. När man har sett hur till exempel mässling och andra barnsjukdomar invalidiserat människor, förefaller vaccination vara ett bättre alternativ, berättar Lönnroos.

Vilka vacciner bör äldre personer ta?

I Finland får befolkningen vaccinationsskydd redan på rådgivningarna, genom vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, och skyddet kompletteras med boostervaccinationer. För 65 år fyllda personer rekommenderas difteri- och stelkrampsvaccin. Det är en boostervaccination, som ges personer som fyllt 65 år, med tio års intervall. För 65 år fyllda personer rekommenderas också avgiftsfritt årligt influensavaccin. Vissa riskgrupper, till exempel personer med svår njursjukdom eller svår immunbrist under 75 år, personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom eller astma i åldern 65–84 år eller personer som har fått en stamcellstransplantation, får också ett gratis pneumokockvaccin.

Rekommenderad pneumokockvaccination

En allvarlig pneumokockinfektion kan bland annat orsaka lunginflammation och blodförgiftning dvs. sepsis.

− Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att personer som på grund av sjukdom eller medicinering löper särskilt stor risk för att insjukna i allvarlig pneumokockinfektion, bör ta avgiftsbelagt pneumokockvaccin, säger Lönnroos.

− Alla som fyllt 75 år har nytta av pneumokockvaccinet, men det ges ännu inte gratis till alla äldre i Finlands nationella vaccinationsprogram. Till exempel här i Kuopio har staden skickat ett brev med information om fördelarna med pneumokockvaccinet till alla som fyllt 50 år.

En boosterdos av coronavaccinet rekommenderas

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att en boosterdos av coronavaccinet ges under höst-vintern 2023 till personer som är 65 år och äldre. Vaccinet kan ges samtidigt som influensavaccinet. När coronavaccinationerna började gavs vaccinerna först till personer med svår immunbrist, sedan till personer över 70 år, sedan till personer i åldern 18−69 som tillhörde riskgrupper och slutligen till personer i åldern 60−69 som inte tillhörde riskgrupper.

Avgiftsbelagd bältrosvaccination

Alla som haft vattkoppor riskerar att insjukna i bältros. Vattkoppsvirus finns kvar i organismen, och när en människas immunförsvar försvagas kan viruset aktiveras på nytt och orsaka smärtsamma hudförändringar med blåsor på kroppen eller i ansiktet. Den akuta smärtan är en obehaglig krämpa, men om sjukdomen blir kronisk kan smärtan försämra livskvaliteten avsevärt. Den kroniska smärtan kan fortsätta i månader och rentav flera år.

− Det finns avgiftsbelagda vacciner mot bältros. Det nyaste bältrosvaccinet på den finska marknaden är effektivt och säkert även för äldre personer, men tyvärr är det ganska dyrt, berättar Lönnroos.

Sjukdomars inverkan på vaccination

Om en äldre person lider av en allvarlig underliggande sjukdom är det ännu viktigare att låta vaccinera sig regelbundet. Enligt Lönnroos är en underliggande sjukdom sällan ett vaccinationshinder.

− Om en person ska genomgå en planerad organtransplantation eller cancerbehandling, gäller det att diskutera med läkaren när vacciner borde ges. Det kan vara viktigt att till exempel låta vaccinera sig innan behandlingarna börjar.

Annat att beakta

Vaccinationspolikliniker har gedigen kunskap om vacciner och eventuella biverkningar.

− Nackdelen är främst ömhet på vaccinationsområdet, men det är få som får symptom. Även lindriga biverkningar är ganska sällsynta. Det gäller att nämna om man tidigare råkat ut för allergiska reaktioner innan man blir vaccinerad, säger Lönnroos.

Personer som bor i servicebostäder kan vaccineras i hemmet, och hemsjukvården vaccinerar i både hem och vårdhem. I allmänhet ordnar vårdplatsen vaccinationerna centraliserat, men äldre personer eller närstående till dem kan be om information om kommande vaccinationer och var de ordnas. Det är klokt att ta säsongsvacciner, såsom influensavaccin.

− I dag reser även äldre personer mycket. Det är bra att ta reda på vilka vaccinationer som behövs på semesterorten. Till exempel A-hepatitvaccin rekommenderas i många länder, påpekar Lönnroos.
 

Text: Leena Koskenlaakso

Publicerad 14.10.2022, uppdaterad 22.9.2023