Skip to main content

Vacciner mot coronaviruset utvecklas utan att pruta på säkerheten – Finlands mål är att skydda hela befolkningen med hjälp av vaccinationer

15.12.2020

Vacciner mot coronaviruset utvecklas på olika håll i världen. Utvecklingen har framskridit mycket snabbt, och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande flera försäljningstillstånd för vacciner mot coronaviruset. Det första vaccinet väntas få försäljningstillstånd i Finland ännu före årsskiftet.

Trots den snabba utvecklingen omfattar den alla de faser som normal vaccinutveckling förutsätter. Ingen fas har utelämnats, och man har inte prutat på utvecklingskraven. Tidsschemat har påskyndats och gjorts mer flexibelt genom att kombinera olika utvecklingsfaser. I stället för att framskrida från fas till fas, sker undersökningarna nu parallellt för att spara tid.

Dessutom har myndigheterna påbörjat bedömningen av vaccinerna i god tid. Coronavirusvacciner bedöms enligt ett påskyndat försäljningstillståndsförfarande (s.k. ”rolling review”), där myndigheterna bedömer undersökningarna efter hand som de blir klara. Normalt sker bedömningen först efter att alla undersökningar är klara.

Exakta kriterier för beviljande av försäljningstillstånd

Alla coronavirusvacciner som är med i försäljningstillståndsprocessen har varit föremål för omfattande och grundliga undersökningar. Myndigheterna analyserar noggrant data om vaccinutvecklingen. Vaccinernas säkerhet, effektivitet och kvalitet utvärderas enligt samma kriterier som i den normala processen för försäljningstillstånd. För att ett vaccin ska beviljas försäljningstillstånd, måste dess fördelar vara mycket större än de eventuella nackdelarna och riskerna.

Mycket sällsynta biverkningar kan aldrig helt uteslutas innan ett vaccin börjar användas i stor skala. Därför finns det alltid en liten risk för att ett vaccin orsakar sällsynta biverkningar. Efter beviljandet av försäljningstillstånd är det viktigt att följa upp vaccinernas effektivitet och säkerhet för att även upptäcka sällsynta biverkningar.

Beslut om Finlands covid-19-vaccinationsstrategi

Statsrådet fattade torsdagen den 10 december ett principbeslut om Finlands covid-19-vaccinationsstrategi. Strategin har beretts på medicinska grunder och evidensbaserat i samråd med nationella sakkunniga. Finlands mål är att skydda hela befolkningen när ett vaccin med försäljningstillstånd blir tillgängligt. Det är frivilligt att vaccinera sig, och vaccinet erbjuds alla avgiftsfritt.

Finland deltar i EU:s gemensamma upphandling. Europeiska kommissionen har förhandlat fram ett avtal om sex olika coronavirusvacciner, och Finland är med i alla dessa avtal. Det är alltså möjligt att få olika slags vacciner till Finland, vilket möjliggör lämpliga vaccinationsstrategier för olika befolknings-, ålders- och riskgrupper. På detta sätt säkerställs att alla får ett så lämpligt vaccin som möjligt.

De första vaccinerna väntas bli tillgängliga i Finland i början av 2021, varefter vaccinationerna inleds så snabbt som möjligt. Eftersom alla inte kan vaccineras samtidigt, har SHM och THL utifrån en medicinsk riskbedömning fastställt de grupper som vaccineras först. Först erbjuds vaccinet åt social- och hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter samt åt personal vid vårdhem. Därefter vaccineras äldre personer och personer med sjukdomar som ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom.

Största delen av social- och hälsovårdspersonalen vaccineras i januari–mars. Därefter, eller eventuellt redan samtidigt, utvidgas vaccinationerna till följande målgrupper. Vaccinationerna av barn blir aktuella senare efter att undersökningarna gällande barn blivit klara.

Kommunerna ansvarar för vaccinationerna inom sitt område. Kommunerna kan samarbeta med sjukvårdsdistrikten, som samordnar de praktiska vaccinationsarrangemangen. Vaccinationerna ska planeras så att vaccinationsuppgifterna förmedlas i realtid till det nationella vaccinationsregister som förs av THL. Med hjälp av registret följer man upp genomförandet av vaccinationerna samt deras effektivitet och säkerhet.

De slutliga vaccinationsbesluten kommer att preciseras

Kunskapen ökar hela tiden, och slutliga vaccinationsbeslut kan fattas först när vaccinerna har godkänts för försäljning och finns tillgängliga. Till exempel det exakta tidsschemat för vaccinationer av äldre personer, riskgrupper och övrig befolkning preciseras i början av året. Även besluten om vaccinationsställen och andra detaljer kommer att preciseras.

Längden på den immunitet som vaccinerna ger är ännu inte känd, eftersom den framgår först efter att vaccinerna använts en längre tid. Därför klarnar också behovet av boosterdoser i ett senare skede.

Läs också:

Källor: