Skip to main content

De första undersökningsresultaten av effekten av coronavaccin slutförda i Finland

23.04.2021

De första preliminära undersökningsresultaten om effekten av coronavirusvaccin i Finland har nu slutförts. Enligt dem minskade vaccinationen den allvarliga coronavirussjukdomen som kräver sjukhusvård i genomsnitt med 74 procent (95 % konfidensintervall 42–88 %) bland äldre och i genomsnitt med 84 procent (95 % konfidensintervall 34–96%) bland personer som tillhör riskgrupper.

I studien ingår vaccinationsuppgifter om alla personer som har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin. Vaccineffekten har bedömts separat för personer över 70 år och för personer i åldern 16–69 år som hör till riskgrupperna på grund av sjukdom. Alla använda vaccinpreparat har kombinerats i analysen.

Resultaten grundar sig på en registerundersökning utförd av THL, där man har tagit hjälp av vårdanmälningsregistret, registret över smittsamma sjukdomar och vaccinationsregistret. I undersökningen ingår material som samlats in under tiden 27.12.2020–28.3.2021, och således gäller resultaten i huvudsak effekten av en vaccindos. Materialet kompletteras hela tiden, och undersökningsresultaten preciseras när vaccinationerna framskrider.

Källor