Utbildning och inkomstnivå hör samman med mammornas attityder till HPV-vaccination

Enligt en enkätundersökning som genomfördes i Esbo och Uleåborg förhåller sig mammor med en lägre utbildnings- och inkomstnivå mer kritiska till HPV-vaccination än mammor i familjer i en bättre situation.

HPV-vaccin ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor i åldern 11–12 år. Serien med tre vaccinationer ges som en del av skolhälsovården.

Familjens sociala status påverkar attityderna

Enligt resultaten inverkar en högre utbildning, en bättre yrkesposition och en hög inkomstnivå positivt på attityderna till HPV-vaccin. Personer med lägre utbildning, i lägre yrkesposition och med lägre inkomstnivå förhöll sig mest kritiska till HPV-vaccinet. I den här gruppen var även förtroendet för myndigheter svagare än i gruppen som förhöll sig positivt till HPV-vaccinet.

I undersökningsmaterialet syntes inte några skillnader mellan städerna. Enligt undersökningen verkar religiositet öka svararens kritiska attityd till vaccinet. I alla svarargrupper var rädslan för oväntade biverkningar den vanligaste negativa faktorn med anknytning till HPV-vaccinet.

Enligt resultaten kan man inte dra några generaliserande slutsatser gällande attityderna hos alla mammor till flickor i årsklass 6–9 och resultaten återspeglar nödvändigtvis inte heller svararens attityd till alla vacciner. Över hälften av de mest kritiska svararna hade tagit ett vaccin som inte ingår i vaccinationsprogrammet åt sig själv eller familjemedlemmarna, oftast vaccin mot hepatit eller fästingburen encefalit.

Vaccinationsprogrammets mål är jämlikhet

Farmaceuten som genomförde undersökningen, FM Pauliina Leivo, anser det vara oroväckande att familjer med en lägre inkomstnivå av olika orsaker låter bli att ta emot vaccinet för sina döttrar. Detta val återspeglas på döttrarnas hälsa långt in i framtiden. Ett av målen inom det nationella vaccinationsprogrammet är jämlikhet och ett täckande skydd för hela åldersklassen, oberoende av familjens status. I det nationella vaccinationsprogrammet får 11–12 år gamla flickor vaccinet avgiftsfritt.

I undersökningen fick man 685 svar, av vilka 44 % från Esbo och 56 % från Uleåborg.

Källor: